ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

“งานไปเงินไปตำแหน่งไปบุคลากรสมัครใจ”สภาอบจ.นครราชสีมาเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.182แห่ง8อำเภอพร้อมใจมายกอำเภอดู บอล สด 24

“งานไปเงินไปตำแหน่งไปบุคลากรสมัครใจ”สภาอบจ.นครราชสีมาเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.182แห่ง8อำเภอพร้อม

ดู บอล สด 24

“งานไปเงินไปตำแหน่งไปบุคลากรสมัครใจ”สภาอบจ.นครราชสีมาเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.182แห่ง8อำเภอพร้อมใจมายกอำเภอดู บอล สด 24

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา จัดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 4 วาระ โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมรองนายกและสมาชิกสภา (ส.อบจ.) นครราชสีมา 45 คน จากจำนวนทั้งหมด 48 คน หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ใช้สถานที่จัดการประชุมที่มีพื้นที่กว้างขวางโดยกำหนดให้ผู้ติดตามและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนชมการถ่ายทอดผ่านระบบกล้องวงจรปิดอยู่ด้านนอกและทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในระเบียบวาระที่ 3 นางยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา ชี้แจงคำแถลงเรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยเป็นแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ด้านการถ่ายโอนภารกิจกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ อปท. เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและบำบัดโรคและรักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)” ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น

นางยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา มีความพร้อมและความมุ่งมั่นรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 12 (4) กำหนดให้มีการประเมินความพร้อม 4 ด้าน คือด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากรและด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข ทั้งนี้ “หลักการถ่ายโอนภารกิจตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจายอำนาจคือ งานไปเงินไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ ตนขอให้คำมั่นสัญญาจะดำเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอนตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรม”

นายรักชาติ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ข้อมูลการถ่ายโอน รพ.สต.ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา มีจำนวนทั้งสิ้น 348 แห่ง ประสงค์ถ่ายโอนเฟสแรก 182 แห่ง ในพื้นที่ 27 อำเภอ ถ่ายโอนทุกแห่ง 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สูงเนิน อ.เสิงสาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนสูง อ.หนองบุญมาก อ.ด่านขุนทด อ.ชุมพวง และ อ.พระทองคำ ถ่ายโอนบางแห่ง 19 อำเภอ และไม่ประสงค์ถ่ายโอน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บ้านเหลื่อม อ.จักราช อ.เมืองยาง อ.สีดา และ อ.โนนแดง อย่างไรก็ตามหลัง ส.อบจ.นครราชสีมา เห็นชอบรับการถ่ายโอนภารกิจ ขั้นตอนต่อไป ฝ่ายบริหารจะดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมพร้อมหลักฐาน เอกสารไปสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดู บอล สด 24 “งานไปเงินไปตำแหน่งไปบุคลากรสมัครใจ”สภาอบจ.นครราชสีมาเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.182แห่ง8อำเภอพร้อมใจมายกอำเภอ

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/723.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน