ตำแหน่งของคุณ Home ธุรกิจ

เกษตรอยุธยาเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ14อำเภออย่างเร่งด่วนwww.memberbet.com

เกษตรอยุธยาเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ14อำเภออย่างเร่งด่วน【www.memberbet.com】:

www.memberbet.com

เกษตรอยุธยาเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ14อำเภออย่างเร่งด่วนwww.memberbet.com

วันที่ 6 พ.ย.64 นายไพฑูรย์  รื่นสุข  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่การเกษตรและประเมินความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยเงินช่วยเหลือที่จะได้รับ คือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท ล่าสุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน บางปะหัน ผักไห่ ภาชี บ้านแพรก เสนา ลาดบัวหลวง มหาราช และบางซ้าย  ซึ่งขณะเกิดภัย ให้สำนักงานเกษตรอำเภอประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตรประสบภัยพิบัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบโดยด่วน  จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภัย   เตรียมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกเชิงแผนที่ และประสานงานชลประทานในพื้นที่  ท้องถิ่น  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ผลักดันน้ำ สูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ ได้ประสานการปฏิบัติงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

นายไพฑูรย์ รื่นสุข  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับช่วงหลังเกิดภัย หรือหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย กำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทีมฟื้นฟูอุทกภัย บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ สำรวจความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย รวมถึง สำรวจและประเมินความเสียหายเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เกิดภัย พร้อมกันนี้  ​ให้คำแนะนำเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่  ดูแลรักษาและจัดการความชื้นในฤดูฝน จัดการพื้นที่  การระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก การฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

www.memberbet.com เกษตรอยุธยาเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ14อำเภออย่างเร่งด่วน

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/678.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน