ตำแหน่งของคุณ Home กองทุน

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดดป้องอสค.ยันชอบธรรมร่วมโครงการนมโรงเรียนชี้ช่วยซื้อน้ำนมดิบกว่า4,600ฟาร์มทั่วประเทศเกมส์ ผจญ ภัย ios

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดดป้องอสค.ยันชอบธรรมร่วมโครงการนมโรงเรียนชี้ช่วยซื้อน้ำนมดิบกว่า4,600ฟาร์มทั่วป

เกมส์ ผจญ ภัย ios

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดดป้องอสค.ยันชอบธรรมร่วมโครงการนมโรงเรียนชี้ช่วยซื้อน้ำนมดิบกว่า4,600ฟาร์มทั่วประเทศเกมส์ ผจญ ภัย ios

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเขตภาคกลางออกแถลงข่าวกระโดดป้อง อ.ส.ค. ย้ำมีความชอบธรรมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 100% ชี้เป็นหน่วยงานเดียวที่รับซื้อน้ำนมดิบและเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศมากที่สุดกว่า 4,600 ฟาร์มทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรมีรายได้และความมั่นคงในอาชีพ ตอกหน้าคนขวางลำคิดถึงแต่ประโยชน์ตนเองพร้อมเรียกร้องรัฐบาลทบทวนแนวทางการจัดสรรสิทธิโควต้านมโรงเรียนเน้นไปที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือ หน่วยงานที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น

วันที่ 3 พ.ย.64 จากกรณีตัวแทนสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2565 นั้น ล่าสุดประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่มวกเหล็กในออกแถลงการณ์โต้ตอบถึงความไม่ชอบธรรมดังกล่าวในทันที

นายสุรักษ์ นามตะ ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 15 สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศส่วนใหญ่รวบรวมน้ำนมดิบส่งขายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ หรือ อ.ส.ค.เป็นหลัก โดย อ.ส.ค.นำน้ำนมดิบไปผลิตนมพาณิชย์และนมโรงเรียน การที่มีบางคนออกมาคัดค้านการเข้าร่วมโครงการอาหาร(นม)โรงเรียนของ อ.ส.ค.จึงถือเป็นการไม่สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วเประทศแล้วยังไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้ที่มั่นคงในอาชีพอีกด้วย

โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2563/2564 นี้ อ.ส.ค.ได้ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมดิบ (MOU) กับสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศจำนวน 681 ตัน/วัน แต่โดยความเป็นจริงแล้วหลายคนไม่รู้ว่า อ.ส.ค.ต้องรับซื้อน้ำนมดิบเกิน MOU ประมาณ 7-10% ของทุกปี หรือคิดเป็น 20% ของน้ำนมดิบรวมทั้งประเทศ ถือเป็นหน่วยงานที่รับซื้อน้ำนมดิบ ที่ผลิตจากฟาร์มโคนมเกษตรกรมากที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำ

นายสุรักษ์ กล่าวต่อด้วยว่า ปัจจุบัน อ.ส.ค.ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของเกษตรกรเลี้ยงโคนมไม่น้อยกว่า 4,600 ฟาร์มจากประมาณ 19,200 ฟาร์มทั่วประเทศที่ส่งน้ำนมดิบขายให้กับ อ.ส.ค.ในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรและสหกรณ์โคนมที่เป็นเครือข่ายของ อ.ส.ค.มีการเติบโตเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ส่งผลให้เกษตรกรมีความยั่งยืนและมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม เนื่องจาก อ.ส.คได้ทำการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร ดูแลเกษตรกร ให้คำแนะนำ ในการเลี้ยงการจัดการ และรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรได้มาก ทั้งยังแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ตรา “วัวแดง” ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมทุกชนิด ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จึงถือได้ว่า อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องอยู่คู่กับเกษตรกรเลี้ยงโคนมของประเทศต่อไป ถึงแม้จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโดยตรงจากรัฐบาลก็ตาม แต่ด้วยภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลเกษตรกรและต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีการแข่งขันรุนแรงในตลาดมาเป็นรายได้ เพื่อทำงานด้านส่งเสริม จึงขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ความเป็นธรรมและสิทธิที่พึงได้ให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินธุรกิจ เพื่อดูแลเกษตรกรด้วย

“จากรณีที่มีการกล่าวถึงบทบาท อ.ส.ค. กับการทำธุรกิจด้านตลาดผลิตภัณฑ์นมว่า อ.ส.ค.มาทุ่มตลาดนมโรงเรียนในปีนี้ โดยขอให้ อ.ส.ค.ทบทวนบทบาทในการดำเนินงานด้านตลาดผลิตภัณฑ์นม กระผมคิดว่าเป็นคำกล่าวที่คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวของผู้กล่าวอ้างเป็นการสร้างกระแสข่าวต่อสาธารณะทำนองว่า อ.ส.ค.ขาดความชอบธรรมหรืออ้างถึงหลักธรรมาภิบาลในการยื่นขอรับสิทธิโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในฐานะประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ซึ่งติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนมาโดยตลอด เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีด้วยและมีเจตนารมณ์ให้ เด็กๆได้ดื่มนมโคสดแท้100%ไม่ผสมนมผง ทำให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงควบคู่ไปกับ เกษตรกรสามารถส่งน้ำนมดิบได้ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน แต่ปรากฏว่า การบริหารจัดการโครงการฯ เกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ นี้ตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากมีการแย่งชิงโควต้าเพื่อให้ได้สิทธิเข้ามาดำเนินการในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของผู้ประกอบการ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรโดยตรง”นายสุรักษ์ กล่าวย้ำ

ด้านนายสมาน เหล็งหวาน ผู้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ที่ผ่านมามีเอกชนหรือผู้ประกอบการนมโรงเรียนบางกลุ่ม ไม่ได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแล รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากในแต่ละปีอย่าง เช่น อ.ส.ค. ตามสัดส่วนที่ควรจะได้ โดยอ้างว่าอ.ส.ค.เป็นองค์กรของรัฐ ไม่ควรมาทำโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แข่งขันกับภาคเอกชนเหตุผลที่กล่าวอ้างที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจาก อ.ส.ค.ต้องดูแลเกษตรกรและรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยตรงไม่น้อยกว่า 700 ตัน/วัน ซึ่งเป็นน้ำนมโคสดแท้จากเกษตรกรไทย จึงควรได้รับการจัดสรรสิทธิตามหลักเกณฑ์ด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ทั้งนี้การปฏิบัติตามโครงการฯ ที่ผ่านมายังไม่เป็นธรรมกับ อ.ส.ค.เป็นอย่างมาก

“อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในภาคเรียนปีต่อไป ได้พิจารณาทบทวนโดยเฉพาะการจัดสรรสิทธิโควต้าทำนมโรงเรียนให้เน้นไปที่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือ หน่วยงานที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรด้วยความเป็นธรรม ดูแลงานส่งเสริมเกษตรกร มีโรงงานผลิตนมที่ได้มาตรฐาน รับซื้อน้ำนมที่มีคุณภาพตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดมาผลิตเป็นนมโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ การออกมาเรียกร้องของชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัดในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเอาเปรียบคนอื่น เพียงแต่ขอให้ผู้มีอำนาจจัดสรรสิทธิโควต้านมโรงเรียนด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมที่สุดไม่ต้องสนใจความคิดเห็นของคนบางคนที่พยายามสร้างกระแส เพื่อกดดันรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นควรให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนกล่าวคือให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน จะได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ และดูแลเกษตรกรไทยได้มีอาชีพการเลี้ยงโคนมที่มั่งคงและยั่งยืนต่อไป”นายสมาน กล่าว

เกมส์ ผจญ ภัย ios เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดดป้องอสค.ยันชอบธรรมร่วมโครงการนมโรงเรียนชี้ช่วยซื้อน้ำนมดิบกว่า4,600ฟาร์มทั่วประเทศ

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/611.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน