ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

"มนัญญา"ชมสกก.ปันบุญหนุนสมาชิกลดละเลิกใช้สารเคมีรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์eazyslotฟรี300

“มนัญญา”ชมสกก.ปันบุญหนุนสมาชิกลดละเลิกใช้สารเคมีรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์【eazyslotฟรี300】:

eazyslotฟรี300

"มนัญญา"ชมสกก.ปันบุญหนุนสมาชิกลดละเลิกใช้สารเคมีรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์eazyslotฟรี300

วันที่ 8 ต.ค.64 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย นางสุจารี ธนสิริธนากร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จากนั้น ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร พร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด ที่สามารถส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที้ให้ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี รวมกลุ่มกันหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของการเกษตรไทย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาด อุปกรณ์การตลาด และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการรักษาและต้านโรคโรคโควิด-19 ต่อไป

นอกจากนี้ ได้ร่วมทำ “สลัดโรล” ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ ผักสลัด ผักพื้นบ้าน หน่อไม้ บวบ ฝรั่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเยี่ยมชมแปลงผักของนางสาวณิชนันท์ ภูมิผักแว่น และแปลงผักของนางอุทัย อินทวรรณ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด และเป็นสมาชิกผู้ปลูกผักแปลงใหญ่ โดยได้ปลูกผักหลากหลายชนิด อาทิ ผักสลัดคอส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ กะหล่ำปลี ซึ่งสหกรณ์ดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยสมาชิกนำผลผลิตของตนเองจำหน่ายหน้าฟาร์ม การออกบูธแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า แมคโคร ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต และจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ เพจเฟสบุ๊ค “สวนปันบุญ เกษตรอินทรีย์วิถีคุณภาพ” และ Line OA ปริมาณผลผลิตที่สหกรณ์สามารถรวบรวมเฉลี่ย 1 ตัน/เดือน สร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท/เดือน

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรือน จำนวน 600,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นต้น ในอนาคตสหกรณ์ฯ จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสหกรณ์และขยายพื้นที่ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มโดยได้รับรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Prac-tices) มีโรงคัดบรรจุที่ผ่านมาตรฐาน GMP และการเพิ่มช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่มีคุณภาพและได้รับมาตฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของสมาชิกต่อไป

สหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด เดิมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนั้น ให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 73 คน สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายเข้ามาเติมเต็มให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การผลิตพืชผักอินทรีย์ของกลุ่ม เช่น การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การเพาะกล้า การผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ปุ๋ยไส้เดือนดิน สารชีวภัณฑ์ ระบบน้ำและโรงเรือนปลูกพืช รวมถึงการวางแผนการผลิตและการตลาดด้วย

eazyslotฟรี300 "มนัญญา"ชมสกก.ปันบุญหนุนสมาชิกลดละเลิกใช้สารเคมีรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/58.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน