ตำแหน่งของคุณ Home การบิน

อนุกมธ.เกษตรฯวุฒิสภาเร่งติดตามงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์-ประมงพตส พยาบาล

อนุกมธ.เกษตรฯวุฒิสภาเร่งติดตามงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์-ประมง【พตส พยาบาล】:

พตส พยาบาล

อนุกมธ.เกษตรฯวุฒิสภาเร่งติดตามงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์-ประมงพตส พยาบาล

อนุกรรมาธิการด้านการผลิต กมธ.เกษตรฯ วุฒิสภา ติดตามการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อการป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์และการประมง ของไทย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประชุมเพื่อติดตามการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์และการประมง โดยได้เชิญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมประมง และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์ และการประมงจากผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมประมง และผู้แทนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยผู้แทนกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์สามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานสากลเป็นอันดับ ๔ ของเอเชีย แต่ก็ยังต้องนำเข้าเมื่อมีการระบาดของโรคในสัตว์ ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหม่อาทิเช่น วัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต้นแบบต่อโรคลัมปี สกิน (LSD) แล้ว นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์มีสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2472 มีบทบาทภารกิจในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถผลิตวัคซีนได้ถึง 12 ชนิด จำนวนประมาณ 207 ล้านโดส เช่น วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในโคกระบือและสุกร วัคซีนบรูเซลโลซีส วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ เป็นต้น ส่วนทางด้านการวิจัย ทางกรมมีงานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนที่สำคัญในปี ๒๕๖๔ เช่น วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยประกอบด้วยแอนติเจนหลากหลายสายพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มโรคข้ามสายพันธุ์ ในโค-กระบือ และสุกร การเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันและผลกระทบต่อการให้นมของโคนมหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยวิธีใช้เข็มฉีดยาและเครื่องฉีดยาชนิดไม่ใช้เข็ม (needle free)

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ ยังมีแผนงานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนที่สำคัญในปี 2565 เช่น การพัฒนาวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย สำหรับโค-กระบือการพัฒนาวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค กระบือ แพะ แกะ การทดลองวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ในระดับ Pilot scale เป็นต้น รวมถึงมีโครงการที่สำคัญในปี 2565 ได้แก่ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการผลิตวัคซีนสัตว์แห่งชาติ เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ในระดับต้นแบบ (Pilot plant) และการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดและรูปแบบใหม่ๆ

ทางด้านผู้แทนกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในการผลิตด้านการประมงมาอย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อจำกัดในหลายด้านอาทิ การเลือกใช้วัคซีนกับสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเช่น ปลานิล ปลากะพงขาว กุ้งขาว เป็นต้น ความจำเพาะเจาะจงของวัคซีนต่อโรคที่จะใช้เนื่องจากสัตว์น้ำมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และสัตว์น้ำมีวงจรชีวิตสั้น ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในการผลิตด้านการประมงจึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญ ซึ่งการใช้วิธีการดูแลด้านสุขลักษณะ ด้านโภชนาการ ด้านสายพันธุ์ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่า นอกจากนี้ กรมประมงมีนโยบายและแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนการใช้ทางเลือกทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ สมุนไพร สารเสริมชีวนะ อาทิแผนปฏิบัติการการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ระยะที่ 2 และแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระยะ ๕ ปี รวมถึงมีงานศึกษาวิจัยที่จะใช้ในการป้องกันแก้ไขการเกิดโรคระบาดในอนาคตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยกลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการมอบองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเปิดตัวเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนในเชิงสาธารณะทั้งนี้ การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนสัตว์เป็นแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจที่ สวก. ให้การมุ่งเน้นประการหนึ่งโดยมีการสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนด้านปศุสัตว์ อาทิ โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) โรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (PRRS) โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคลัมปี สกิน (LSD) ในโคและกระบือ การพัฒนาวัคซีนต้านโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ ในแพะโดยใช้เอนไซม์ที่ย่อยสลายโปตีนจำเพาะในพยาธิตัวอ่อน และวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนด้านประมง อาทิ วัคซีนป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลากะพงขาว วัคซีนอนุภาคนาโนแบบแช่เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียคอลัมนาริส และโรคติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคอซิสในปลานิล

จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่าผลผลิตจากปศุสัตว์และการประมงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนจำนวนมาก และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์และการประมงให้มีคุณภาพ เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาทิ โรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease : FMD)ในโค กระบือ และสุกร โรคอหิวาแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) และโรคลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease : LSD) ซึ่งสามารถควบคุมป้องกันได้โดยการใช้วัคซีน สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียและช่วยสร้างความมั่นคงในการผลิตสินค้าเกษตรจากปศุสัตว์ และประมงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แต่ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ละเลยการดูแลด้านสุขลักษณะ ด้านโภชนาการด้านสายพันธุ์ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์มีการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆ ได้ดี มีการดำเนินงานแบบพึ่งตนเอง และมีการวิจัยพัฒนาเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจะต้องมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีการศึกษาวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคมหาวิทยาลัยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้เฉพาะด้าน อาทิ ด้านไวรัส ด้านแบคทีเรีย ด้านวัคซีน โดยคำนึงถึงเป้าหมายปลายทางเป็นหลัก และการบริหารจัดการจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีทุนการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่เพียงพอ ตลอดจนการอาศัยความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนตลอดทั้งห่วงโซ่ให้มากขึ้น มีการทำงานเชิงรุกโดยมีการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวัคซีนเพื่อการผลิตปศุสัตว์และการประมงอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคมีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์และการประมงเกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระบบเฝ้าระวังและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในทุกระดับ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตจะติดตามความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง

พตส พยาบาล อนุกมธ.เกษตรฯวุฒิสภาเร่งติดตามงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในการผลิตปศุสัตว์-ประมง

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/485.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน