ตำแหน่งของคุณ Home หุ้น

อธิบดีกสส.ลุยเมืองตรังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกก.ย่านตาขาวเกม วัว กระโดด

อธิบดีกสส.ลุยเมืองตรังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกก.ย่านตาขาว【เกม วัว กระโดด】: เมืร

เกม วัว กระโดด

อธิบดีกสส.ลุยเมืองตรังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกก.ย่านตาขาวเกม วัว กระโดด

เมืรอวันที่ 15 ต.ค.64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โดยมี นายนิด จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด หมู่ 1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ บริเวณร้านค้าสหกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาเก็ต ซึ่งสหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่

จากนั้น อธิบดีฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวปฏิญาณตนของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในระบบสหกรณ์ มีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก ทำให้สมาชิกมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ และขอให้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตร ผักสด ผลไม้สด และสินค้าเกษตรปลอดภัย นำมาจำหน่ายบริเวณหน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยเปิดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. มีสมาชิกร่วมโครงการนำร่อง 20 ครอบครัว มีพืชผักมากกว่า 200 ชนิด ยอดขายมากกว่า 361,000 บาท ทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น และในปี 2565 สหกรณ์ฯมีแผนงานที่จะขยายสู่สมาชิกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (สะตอพันธ์ตรัง 1) โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการเกษตรทำมือและรวมกลุ่มเพาะปลูกอาชีพเสริมเพื่อขับเคลื่อนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โครงการตลาดนัดสินค้าเกษตรทำมือตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และโครงการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงโควิด อาทิ การช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิก โดยลดอัตราดอกเบี้ยและยกเว้นค่าปรับ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก การงดเว้นการถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้ และการให้เงินกู้ระยะสั้นและระยะปานกลางอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2514 ได้ควบกับสหกรณ์การเกษตรนาชุมเห็ด จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ปัจจุบันมีสมาชิก 5,456 คน มีทุนดำเนินงานมากกว่า 1,338 ล้านบาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปยางพารา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจส่งเสริมอาชีพสมาชิก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจการบริการและส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจให้เช่าสถานที่ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด อาทิ โกดังรวบรวมและเก็บยาง ขนาด 2,160 ตรม. โกดังเก็บยางแปรรูป ขนาด 2,400 ตรม. เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน รถเทเลอร์พร้อมหัวลาก ขนาด 344 แรงม้า รถโฟล์คลิฟต์แบบล้อหน้าคู่ยางตัน ขนาด 3.5 ตัน จำนวน 2 คัน รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้สหกรณ์ฯ นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและบริการให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

เกม วัว กระโดด อธิบดีกสส.ลุยเมืองตรังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกก.ย่านตาขาว

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/48.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน