ตำแหน่งของคุณ Home ธุรกิจ

GITผลักดันมาตรฐานGITStandardยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากลเปลี่ยนหน้าจอ iphone 5s

GITผลักดันมาตรฐานGITStandardยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล【เ

เปลี่ยนหน้าจอ iphone 5s

GITผลักดันมาตรฐานGITStandardยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากลเปลี่ยนหน้าจอ iphone 5s

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จัดทำและผลักดันมาตรฐาน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า เทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อ ส่งเสริมอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนุนภาพลักษณ์ไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีเครื่องประดับโลก

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับจัดเปนสินคาสงออกสำคัญในอันดับตนๆ ของประเทศ รัฐบาล โดย กระทรวงพาณิชย์ จึงไดเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรม

ดังกลาว และมีนโยบายที่จะผลักดันและส่งเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลก
ปจจุบันมีอัญมณีสังเคราะหเขามาในตลาดเปนจำนวนมากซึ่งยากที่ผูบริโภคจะสามารถแยกแยะได้ด้วยตนเอง รวมถึงการที่ประเทศไทยมีหองปฏิบัติการเอกชนเปดใหบริการตรวจสอบคุณภาพจำนวนมาก และมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ส่งผลทำให้การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลของอัญมณีเกิดความไม่ถูกต้อง และอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ สถาบันจึงได้จัดทำโครงการ GIT Standard ขึ้น เพื่อทำให้การวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเป็นมาตรฐานสากลและ/หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล

โครงการ GIT Standard มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสร้างมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ เปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการภายในประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันนำไปใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านมาตรฐานหลักเกณฑ์ GIT ด้านมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบอัญมณีและเครื่องประดับ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบโลหะมีค่า และด้านมาตรฐานบุคลากรของห้องปฏิบัติการ
ทั้งนี้ สถาบันได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สมาคมค้าทองคำ สมาคมช่างทองไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงได้จัดทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของสถาบัน โดยคณะกรรมการวิชาการได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรฐาน GIT Standard และพร้อมประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

โดยเริ่มแรกในปี 2563 สถาบันได้ประกาศใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า จำนวน 5 ขอบข่าย ได้แก่ (1) วิธีมาตรฐานสำหรับการทดสอบอัญมณี –วิธีพื้นฐาน (2) การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำ ด้วยวิธี Cupellation (Fire Assay) (3) การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ทองคำ ในตัวอย่างโลหะมีค่าโดยใช้เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) (4) การวิเคราะห์หาความหนาทองคำ ในตัวอย่างเครื่องประดับชุบโลหะมีค่า โดยใช้เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) และ (5) การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะเงิน โดยเทคนิค Potentiometric Titration ด้วยเครื่อง Auto Titrator

และในปี 2564 สถาบันได้ประกาศใช้มาตรฐานหลักเกณฑ์ GIT จำนวน 3 ขอบข่าย ได้แก่ (1) ข้อกำหนดทั่วไปในการขึ้นทะเบียน (2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมาย (3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ และด้านมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 9 ขอบข่าย ได้แก่ (1) เพชร – วิธีการตรวจสอบประเภทของเพชร ด้วยเครื่อง FTIR spectrometer (2) เพชร – การจัดระดับความสะอาด (3) เพชร – การจัดระดับสี (4) เพชร – การประเมินคุณภาพการเจียระไน (5) เพชร – การจัดระดับการเรืองแสง (6) เพชร – การชั่งน้ำหนัก (7) วิธีการตรวจสอบหยก และ เฝ่ยฉุ้ย (Fei Cui) (8) วิธีการตรวจสอบชนิดหยกและเฝ่ยฉุ้ย (Fei Cui) ด้วยเครื่องรามานสเปกโตรสโคป และ (9) วิธีการตรวจสอบชนิดหยกและเฝ่ยฉุ้ย (Fei Cui) ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์

“GIT Standard จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากลได้ ซึ่งจะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้ห้องปฏิบัติการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย สมกับการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกที่สำคัญแห่งหนึ่ง” นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย

สอบถามเพิ่มเติมด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้ที่ www.gitstandard.com

เปลี่ยนหน้าจอ iphone 5s GITผลักดันมาตรฐานGITStandardยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/425.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน