ตำแหน่งของคุณ Home กองทุน

“น้อมรำลึกสายธารพระเมตตา…สู่เหล่าข้าฯตชด.”บา รา กุ ไฟฟ้า เติม น้ํา ยา

“น้อมรำลึกสายธารพระเมตตา…สู่เหล่าข้าฯตชด.”【บา รา กุ ไฟฟ้า เติม น้ํา ยา】: พระบ

บา รา กุ ไฟฟ้า เติม น้ํา ยา

“น้อมรำลึกสายธารพระเมตตา…สู่เหล่าข้าฯตชด.”บา รา กุ ไฟฟ้า เติม น้ํา ยา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงงานหนักและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อทรงสดับรับฟังทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริและจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ช่วยนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมีสืบจนถึงปัจจุบัน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงไว้วางพระราชหฤทัย พระราชทานโครงการพระราชดำริให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ระหว่างทางเสด็จฯ ได้ทรงพบเห็นสภาพเส้นทางที่ราษฎรในพื้นที่ใช้สัญจร และเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยมงคลและบ้านหนองตะเภาไปตัวอำเภอ มีสภาพเป็นหลุมบ่อและหล่มโคลน ทำให้การขนผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่าย ที่ตลาดในอำเภอหัวหิน ต้องอาศัยการจ้างเหมารถยนต์ ชักลากไม้บรรทุกออกมา ทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่าใช้จ่าย จึงทรงมีพระราชกระแสให้ตำรวจตระเวนชายแดน โดยตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรเข้าช่วยเหลือราษฎร ได้พระราชทานรถแทรกเตอร์แก่ค่ายนเรศวร เพื่อใช้ในการพัฒนาเส้นทาง ไปยังบ้านห้วยมงคลตามพระราชประสงค์ “โครงการสร้างถนนห้วยมงคล” จึงนับเป็นโครงการพัฒนาตามพระราชดำริโครงการแรก ที่ตำรวจตระเวนชายแดน รับสนองงาน

ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำทุกวันนี้
นอกจากนี้ยังทรงไว้วางพระราชหฤทัย พระราชทานโครงการพระราชดำริให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และอีกหลายโครงการให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนได้สนองงานพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับพระราชทานน้ำพระราชหฤทัย จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จฯ เยี่ยมตามฐานปฏิบัติการในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานสิ่งของและพระราชทรัพย์ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ประดุจพระเมตตาที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชุบชีวิตและประคับประคองจิตวิญญาณของตำรวจตระเวนชายแดนให้เข้มแข็ง กล้าหาญและมั่นคง พร้อมที่จะปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้มีความผาสุก ประเทศชาติมีความมั่งคง

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประเทศชาติและตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายจะขอมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

บา รา กุ ไฟฟ้า เติม น้ํา ยา “น้อมรำลึกสายธารพระเมตตา…สู่เหล่าข้าฯตชด.”

本文来自网络,不代表เล่นบาคาร่า บาคาร่าทดลอง立场,转载请注明出处:http://as-forum.com/2021/240.html

ประพันธ์: aphelon

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
กลับไปด้านบน